Sigmund Bårdvik

Søttaren

Postboks 38

8651  Mosjøen                                               2008-04-03

 

 

Statens vegvesen

Region Nord

Dreyfushammarn 31

8002  Bodø

 

                                                                                                                        

Kopi til:

Vefsn kommune

Leirfjord kommune

Grendeutvalget på Kviting

Grendeutvalget på Sundøya

Emil Remnes, Remnes, 8890 Leirfjord

Toven reinbeitedistrikt

 

 

Plan for bruk av eksisterende riksveg 78 mellom Utnes og Lading, utredning av bomløsning

 

Som grunneier i Søttaren har jeg i det siste lagt merke til at Toventunellen er besluttet bygd av et enstemmig fylkesting. Dette vil føre til at eksisterende riksveg 78 må stenges for å unngå bompengelekkasje.

 

En stenging av eksisterende veg vil påføre de som bor langs den stengte vegen store ulemper. Derfor er det et ønske om en plan for bruk av eksisterende veg og at det utredes en bomløsning på kommunegrensa på den gamle vegen.

 

Begrunnelse for ønske om plan og utredning av bomløsning

 

Det finnes 2 gårder/småbruk på vegstrekningen, Søttaren og Remneset.  I tillegg finnes det en helårsbolig i Kalvika, 32 hytter mellom Søttartunellen og Korsnestunellen, og kraftutbyggingsplaner ved eksisterende veg. Hytteeierne kommer både fra Vefsn kommune og Alstahaug kommune.

 

Jeg arbeider i Mosjøen og pendler til jobb fra Søttaren, men bruker veien begge veier.

 

De som skal bo i Søttaren framover i tida vil ha behov for å bruke vegen begge veier. Eksempelvis kan jeg nevne at da vi hadde sauer, måtte de av og til hentes på innmarka til naboene lenger ut. I det siste har folk på Ladingen hatt sauer i nærheten av Søttaren og vil få samme problemet. Sannsynligvis kan en total stenging av veien også bli et problem for reindriften i området.

 

Nye brukere som overtar Søttaren eller Remneset kan trolig bli pålagt bo- og driveplikt.

 

Det vil sannsynligvis være nødvendig å holde veien åpen for sykkeltrafikk.  Det kan neppe være en god løsning å tvinge syklister med luftveisproblemer til å sykle gjennom Toventunellen og på dem måten utsette dem for kullos, nitrogenoksider og svevestøv. Veien bør også holdes åpen for sykkelturister.

 

Jeg mener også det kan være behov for en reserveløsning i tilfelle Toventunnelen må stenges på grunn av bilbrann eller ras (eks. Hanekleivtunnelen). Veier som ikke blir brukt vil etter hvert gro til og bli mer eller mindre ubrukelig. Et godt eksempel på det er den gamle veien forbi Grøftvikatunnelen.

 

Det er ikke tvil om at de som bor i indre Leirfjorden og Sundøya som pendler til Mosjøen vil ha fordel av å bruke veien. Å tvinge dem til å kjøre en omvei når de skal på jobb i Mosjøen vil ikke bare tvinge dem til å bruke ekstra tid og penger på å komme til jobb, det vil også føre til ekstra utslipp av klimagasser, og det er ikke en kostnadseffektiv løsning for samfunnet.

 

17 prosent av oss har tunnelskrekk, viser en undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra If Skadeforsikring og Norsk Lastebileierforbund. 35 prosent frykter brann og røyk i tunnel, mens 38 prosent uttrykker frykt for å være innestengt. 1 av 3 er engstelige for dårlige lysforhold, og for å kollidere med møtende trafikk i tunneler med toveistrafikk. (Kilde: Tønsberg Blad: http://tb.no/article/20071008/NYHETER/710080045 ) Tunnelskrekk kan ofte være av en slik art at noen må planlegge kjøreruter for å unngå lange tunneler.

 

Vegen har uten tvil verdi som turistveg. Jeg har hørt om utenlandske turister som setter spesielt pris på å kjøre denne vegstrekningen. Ved Google-søk på Internett dukker det også opp bilder fra området som turister har lagt ut på nettet. Da vegen ble bygd prøvde man å unngå tunneler da de som planla vegen mente den skulle være en turistveg.

 

Det eneste som finnes av konkrete planer for eksisterende veg er Statens vegvesen sine planer om å stenge den mellom Urdsdalen og Korsneset noe som vil utestenge Søttaren fra kommunesentret i Mosjøen. Formannsskapet i Vefsn har kommentert dette da saken var ute på høring, men Vefsn kommunestyre har ikke hatt kommentarer til dette under behandling av vegplanene etter det jeg kjenner til.

 

 

Mulige alternativer som trenger utredning

 

Jeg ber derfor om en plan for bruk av eksisterende veg og en utredning av en bomløsning på kommunegrensa der grunneiere og de som har behov for å bruke den gamle veien kan fortsette å bruke den.

 

En enkel måte å gjøre det på er å gi grunneiere og andre som har behov for å bruke veien en nøkkel til bommen.

 

Jeg mener at det også trenges en utredning av hva det vil koste å legge en ubemannet bomstasjon på kommunegrensa eller ved Remneset for disse brukerne av veien. Med dagens informasjons- og kommunikasjonsteknologi er det verken dyrt eller vanskelig å sette opp en kortleser/elektronisk lås som åpner bommen og et kamera som overvåker bomstasjonen og eventuelt sender bilder til en trafikksentral. Elektroniske låser brukes i mange bygninger i dag.

 

En tredje mulighet er å planlegge bomstasjonene slik at både Toventunnelen og Tovenvegen kan brukes. Dette er en type løsning som skal være brukt andre steder i Norge.

 

Forespørselen sendes til Statens vegvesen som har lagt planer for å stenge eksisterende veg. Videre sendes saken til Vefsn kommune, Leirfjord kommune og grendeutvalget for Sundøya og Kviting for politisk behandling.

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Sigmund Bårdvik