Oversikt over veger som søkes bygd i Søttaren, gårdsnr 1 bruksnr 3 i Vefsn kommune

 

Veg 1

 

Vegen er planlagt fra rv78 på østsiden av brua over Søttarelva. Det eksisterer allerede en avkjørsel og en veg som i sin tid ble laget av Statens vegvesen. Denne vegen går fra rv78 og opp til hytte. Eksisterende avkjørsel tenkes brukt, men vegen kommer til å følge en litt annen trasé mellom eksisterende veg og Søttarelva.

 

Formålet med denne vegen er å gi tilgang til skog, grusuttak hvis det skulle bli et fremtidig behov, legge til rette for eventuell nydyrking dersom det viser seg at forholdene tillater det, legge til rette for kraftutbygging i Søttarelva som er på utredningsstadiet og forbedre eksisterende veg opp til hytte.

 

Det søkes om bygging av traktorveg fra hytta og oppover.

 

 

Veg 2

 

Det er nødvendig å bygge ny traktorveg da det må bygges ny brønn på gården. Grøft fra brønn og selve brønnen må graves ut med maskiner da det er mye stor stein i området.

 

Eksisterende avkjørsel fra gården tenkes brukt.  

 

Formålet med bygging av vegen er å skaffe gården tilstrekkelig kvalitet på vannforsyningen, gi tilgang til bjørkeskog som brukes en del til oppvarming, dessuten å legge til rette for en eventuell begrenset utbygging av Søttarelva dersom det ikke gis konsesjon for en full utbygging.

 

Fram til nå har gården ikke hatt tilgang med traktor til dette området. Vi har derfor dratt og båret det som har blitt hogd av skog der ned til gården.  

 

Veg 3

 

Formålet med bygging av denne vegen er å gi tilgang til et plantefelt med hogstmodent tømmer, tilgang til bjørkeskog i området, legge til rette for å kunne bruke området til beite og å gi adgang til hyttetomt i følge reguleringsplan

 

Fram til nå har vi tatt ut en god del tømmer fra plantefeltet, men har vært nødt til å dra tømmerstokkene fra plantefeltet ned til vegen. Det har tildels vært tungt og urasjonelt arbeid å dra ned tømmeret når det har vært rotvelter og store graner fra øverst del av feltet skulle dras ned.

 

Tidligere har det vært brukt løypestreng ned fra Unnlendet for å transportere ned rajer som ble hugd i området og solgt til aluminiumsverket. Dette området tenkes dekket av vegen.

 

I tillegg vil vegen gi tilgang til hyttetomt som er avmerket i reguleringsplan for hytteområde. Hvis det blir bygd hytte i området kan det senere bli nødvendig å oppgradere vegen fram til hyttetomta fra traktorveg til bilveg, men foreløpig søkes det om bygging av traktorveg.

 

Området har vært brukt som beite for dyra på gården og det har vært et sommerfjøs i området. Slik som det er nå kan området brukes som beite til sauer, men for større dyr er det tungvint å bruke.

 

Tidligere har noe bjørkeskog fra dette området vært hogd for salg.

 

Eksisterende avkjørsel som ble laget av Statens vegvesen da Søttartunnellen sist ble utbedret tenkes brukt. Denne avkjørselen ble laget for å gi grunneier tilgang til plantefeltet.