Møtereferat fra møte om riksveg 78 på Kviting grendehus 11. august 2008 kl 1900

 

Til stede: 48 personer

 

Saker:

 

1. Møtet ble åpnet av Sigmund Bårdvik som hadde et kort innlegg.

 

2. Reidar Eriksen ble deretter valgt til ordstyrer ved akklamasjon.

 

3. Sigmund Bårdvik ble referent.

 

4. Opplesing av skriv som ble utdelt til møtet ved Reidar Eriksen.

 

5. Presentasjon av saken ved Sigmund Bårdvik.

 

6. Åpen diskusjon.  Nedenfor er det tatt med noen stikkord fra diskusjonen

 

Følgende ting ble nevnt under diskusjonen:

 

Det ble stilt spørsmål om hvordan veien skal stenges. Skal den graves over eller skal det settes opp en bom?

----

Spørsmålet om Toventunnelen skulle bygges ble tatt opp. Kvalitetssikring av prosjektet ble nevnt i diskusjonen.

 

Vefsnfjorden brukes til rekreasjon av andre enn folk i Mosjøen bl.a. fra Leirfjorden.

 

Det averteres for at turister skal komme til Helgeland, men hva skal vi tilby dem? Vegen er en turistveg.

 

----

Nytt lovforslag om rømningsveier i tunneler ble nevnt. (EU-regler om to parallelle løp, der det ene skal kunne brukes til rømningsvei i tilfelle det andre er blokkert skal muligens bare gjelde for stamveier)

 

Forslag om ny Korsnestunnel og tunnel fra Søttaren til Hesthagen ble nevnt. Prisforskjeller på opprusting av gammel vei og bygging av Toventunnelen ble tatt opp.

 

Det ble bemerket at det var merkelig at Tovenveien er så farlig. Minimalt med ulykker i forhold til andre veier. Sammenligning med Vestlandet når det gjelder rasfare. Mange år siden sist veien var stengt.

 

Det ble stilt spørsmål om hvordan man skal komme seg fra Mosjøen til Leirfjord hvis Toventunnelen skulle bli stengt.

 

Prisoverslag som er lagt fram holder ikke.

 

-------

 

Det ble stilt spørsmål om hva aksjonen skal gå ut på. Skal aksjonen gå mot Toventunnelen eller skal den kun gå ut på å holde eksisterende rv78 åpen?

--------

Departementet som skal vedta prosjektet bør ha en plan for eksisterende veg før Toventunnelen vedtas. Tror at Vefsn kommune og Leirfjord kommune vil ha problemer med å drifte vegen. Dep. må gjøres oppmerksom på hvem som bruker vegen. For dårlig at man ikke får noe håndfast om hva vegen skal brukes til før man vedtar tunnelen.

 

Det kan arbeides mot departementet når det gjelder rv78. Departementet må stusse på at det er planlagt å stenge vegen uten at det er gjort noe endelig vedtak om bruk av vegen. Politikerne må stusse på det. Det bør sendes et brev til kommunene.

 

------

 

Neste innlegg gikk ut på at å blande bygging av Toventunnelen med det prosjektet som var emnet for møtet (holde rv78 åpen) ikke fører fram. Aksjonen bør konsentrere seg om å holde vegen åpen.

-------

At vegen kun er åpen om sommeren er så godt som ingen ting for de som bruker vegen.

----------

 

Det må finnes muligheter til å lage en bom med nøkkel. Finnes brikker som åpner bommer uten at man behøver å gå ut av bilen. Billigste alternativ å bruke den gamle vegen.

----------

Det bør opprettes samarbeid med aksjonen på Hemnes. De skal leie inn en konsulent for å regne over tallene.  Utredninger må gjøres av kvalifiserte folk for å bli tatt hensyn til. Flere alternativer bør utredes. Komiteen på Hemnes vil se på andre alternativer. Det har en betydning å protestere mot stenging av vegen. Må forlange avklaringer før vedtak blir gjort. Må se på samarbeid med andre komiteer.

 

--------

God idé å arbeide mot departementet. Da forstår folk der at det er uenighet om prosjektet. Vet ikke om det er for sent å arbeide med dette. Noen mener at man i dag må prioritere hovedveier/stamveier.

 

Håpløst å bygge flyplass i Drevja. 4,2 millioner kubikkmeter stein må flyttes bort. Det blir ikke slakteri, ikke flyplass, ikke noe annet i Drevja som følge av Toventunnelen.

 

Hvis Toventunnelen bygges vil dette føre til at det må opprettes en ekstra bussrute for folk som bor i området rundt Kviting, og det må tas med i vurderinga av prosjektet.

 

------------

Pendling ble tatt opp. Det ble anslått at det er ca 30 pendlere i Kviting/Sundøya-området. Mosjøen er den største arbeidsplassen i området. Mosjøen har også bruk for arbeidskrafta fra Leirfjord. Det ble nevnt at det ville koste 240 kroner å passere bomstasjonene en vei. Norges dyreste bompengeprosjekt.

------------

Utregning av kostnadene for prosjektene er ikke riktige. Må få fram riktige tall. Det forstår folk på Stortinget. Det ble sagt at Toventunnelen er like dyr som en ny veg fra Nordlandsporten til Saltfjellet.

 

En utregning av bompengeutgiftene viser at pendling med rabatter (kort), etter at skattefradrag er trukket fra, vil koste netto kr 23000 i året.

 

Spørsmål om det finnes noen som kan komme fram med de riktige tallene når det gjelder Toven-prosjektet.

-------------

Tallene for opprusting av eksisterende veg kan neppe være riktig. (Politikertall. De ansvarlige i Statens vegvesen gjør det politikerne sier). Det vil koste mellom 50 000 og 100 000 å få utregnet hva en oppgradering egentlig vil koste.

----------

Det går an å samarbeide med Hemnes når det gjelder prisberegninger for ny veg, og kanskje samle inn noen midler her for å bidra til å dekke utgiftene. Vi bør dessuten konsentrere oss om å unngå stenging av rv78 og jobbe med det.

------------

Det at bare 3,5 km av vegen ikke skal brøytes høres ut som flisespikkeri. Spørsmål om kommunene har råd til å vedlikeholde vegen. Deler av vegen blir ingenmannsland.

------------

Den eneste garantien kommunene har stilt er at de dekker underskuddet hvis det blir for lite bominntekter. De må kunne garantere at de holder vegen åpen før de setter i gang prosjektet. Mistanke om at Leirfjord kommune neppe vil dekke utgiftene til vegen lenger enn til Lading.

--------------

Strekninga mellom Korsnesvika og Ursdalen må gjøres noe med.

-------------

Leirfjord kommune vil sannsynligvis tape inntekter ved at pendlerne flytter til Mosjøen. Leirfjordingene vil slutte å handle i Mosjøen etter bygging av Toventunnelen.

-------------

Toventunnelen gjør at vegen blir kortere enn dagens trasé, men hvis det bygges nye tunneler bl.a. 4 km mellom Søttaren og Lading blir det liten forskjell mellom gammel vei og ny Toventunnel. Dessuten blir vegen gjennom Toventunnelen lenger for de som bor på Tverlandet og Sundøya.

-----------

Gammel vei blir 3,5 – 4 km kortere hvis den rustes opp.

Bør gå inn for en underskriftskampanje.

Bør gå inn for å bruke media. VG, Dagbladet, TV2 hjelper deg.

------------

I forhold til media bør det fokuseres på feil bruk av vegmidler.

------------

Når det gjelder aksjonskomité har det vært lite arbeid i komiteen i Bardal. Komiteen bør arbeide mot stenging av vegen, men ha samarbeid med andre komiteer. Bør gå hardt ut og forlange vegen åpen. Kan bidra til at departementet går tilbake til kommunene og spør om hva de har tenkt å gjøre med vegen.

------------

Det ble også stilt spørsmål om bompenger på lik linje med tunnelen skulle godtas, noe som mange gav sin tilslutning til. Det er ikke mulig etter EØS-avtalen å kreve inn bompenger på en veg for å finansiere et annet vegprosjekt. Mulig å kjøre forbi bomstasjonene i Trøndelag.

---------

Møtes for å berge rv78. Den bør være åpen hele året. Dette fikk tilslutning fra de fleste på møtet.

--------

Det kan kreves inn bompenger på Tovenveien til inntekt for brøyting og vedlikehold.

--------

Liste for underskrifter etterlyses. Den bør også omfatte nedleggelse av ferja Leirvik – Hemnes. Må ikke bare gjelde stenging av vegen.

--------

Sundøybrua ble vedtatt av fylket, men det ble ikke bevilget penger av Stortinget i første omgang.

 

 

Valg av komité:

Sigmund Bårdvik, Reidar Eriksen og Kay Rune Nersund ble valgt ved akklamasjon.

 

Det ble foreslått at komiteen konstituerer seg selv, og det ble vedtatt ved akklamasjon.

 

 

Møtet slutt.