Sigmund Bårdvik

Søttaren

8655  MOSJØEN                                                       2006-09-22

 

 

 

Statens vegvesen Region nord

Dreyfushammarn 31

8002 BODØ

.

Kopi til:

Vefsn kommune, formannsskapet

Vefsn kommune, kommunestyret

 

 

Høringsuttalelse til reguleringsplan Rv. 78 Holand – Leirosen m/arm Drevja – Ømmervatn

 

Jeg viser til side 34 i reguleringsplanen der det står: "Dagens rv. 78 mellom den siste hytta i Orsdalen og den første hytta ved Korsneset, en strekning på ca. 3,5 km, foreslås stengt som bilveg. Det vurderes om en stripe av vegen kan holdes åpent om sommeren som et tilbud til gående og syklende."

 

Da jeg er fastboende i Søttaren og pendler fram og tilbake på veien hele uka, vil det bli en urimelig belastning for meg å kjøre hele vegen til Leirosen for å kjøre gjennom Toventunnelen til Mosjøen. I dagen er avstanden ca 28 km (25 km mellom Søttaren og krysset på Halsøya). Etter stenging av vegen vil avstanden bli ca 59 km, en økning på mer enn 30 km, og den vil også omfatte helt unødvendig passering av bomstasjoner som vil gjøre reisekostnadene vesentlig større, og jeg vil derfor bli påført store utgifter hvis vegen stenges.

 

Søttaren blir også i stor grad avskåret fra kommunesentret. En del av Vefsn kommune får vegforbindelsen så og si avskåret fra resten av kommunen.

 

Statens vegvesen i Mosjøen opplyser at de ikke visste noe om at det var fastboende i Søttaren. Planene om stenging av veg er gjort på feil grunnlag ut fra feilaktig informasjon.

 

Det er uforståelig for meg at ikke vegen heller kan stenges på kommunegrensa. Jeg kan ikke se at det vil føre til vesentlig større vedlikeholdskostnader å stenge vegen mellom siste hytte i Grindvika og Remneset i stedet. Denne strekningen er 2,8 km, dvs 0,7 km kortere enn den vegen på 3,5 km som er planlagt stengt.

 

Jeg kan heller ikke som lokalkjent se at rasfaren på den strekningen som planlagges stengt er noe større enn på en del av strekningen som det er planlagt å holde åpen.

Det er også 32 hytter i området mellom Korsneset og kommunegrensa.

Vegstrekningen kan i følge reguleringsplanen bli åpnet for sykkeltrafikk, men da bør også fastboende kunne bruke vegen.

 

Vegen brukes også som utfartsveg for folk som bruker fjorden til bading og fiske slik at en del av kommunens innbyggere blir delvis avskåret fra å komme seg ut til et av friluftsområdene i kommunen.

 

En veg som ikke brukes vil etter noen tiår gro igjen og være uegnet som sykkelsti. Det finnes eksempler på slike veger for eksempel i Litjvikberget mellom Grøftvika og Søttaren.

 

Jeg har vært i kontakt med personer som mener at vegen er alt for god til ikke å bli tatt vare på. Den vil bli en flott turistveg og kan ha verdi for turistnæringen. Det er også en unik veg med kulturhistorisk verdi og kan markedsføres som turistveg.

 

Med vennlig hilsen

Sigmund Bårdvik