Møte Kviting grendehus 11. august kl 1900

 

Bakgrunn for møtet

 

I Reguleringsplan for rv78 Holand – Leirosen fra september 2006 (side 34) har Statens vegvesen foreslått ” Dagens rv. 78 mellom den siste hytta i Orsdalen og den første hytta

ved Korsneset, en strekning på ca. 3,5 km, foreslås stengt som bilveg. Det vurderes om en stripe av vegen kan holdes åpent om sommeren som et tilbud til gående og syklende. Videre foreslås dagens rv. 78 fra Korsneset til kommunegrensen mot Leirfjord kommune omklassifisert til kommunal veg.”

 

Under behandlingen av reguleringsplanen i formannskapet ble følgende uttalelse vedtatt:  Det er fastboende på Søttarn, slik reguleringsplanen legger opp til vil dagens Rv 78 stenges mellom siste hytte i Urdsdalen til første hytte ved Korsneset i Leirfjord. Det betyr at beboer på Søttaren ikke kommer inn til kommunesenteret uten å kjøre om Leirfjord og Toventunnelen. Det planlagte småkraftverket i Åmøydalen rammes tilsvarende. Konklusjon: Søttaren er en del av Vefsn kommune, og de som bor på Søttaren bør beholde vegtilknytning korteste veg retning Mosjøen.”

 

Reguleringsplanen ble så behandlet i Nordland Fylkesting i februar 2007. Den 27. februar 2007 meldte Helgeland Arbeiderblad dette: ”Forslaget om at eksisterende riksveg 78 skal stenges ble gjenstand for en del diskusjon i komiteen. Regionvegsjefens synspunkt om at deler av vegen, der det ikke er fastboende, er så trafikkfarlig at den bør stenges av sikkerhetsmessige årsaker, fikk etter hvert tilslutning. Når det gjelder de delene av vegen som det er behov for å beholde, går flertallet i fylkestinget inn for omklassifisering til kommunal veg.”

 

I etterkant av behandlingen i Fylkestinget fikk saksbehandler hos Statens vegvesen region Nord en henvendelse fra meg der jeg ønsket en oppklaring av bl.a. hvor vegen skulle stenges, hvor vegen ble regnet som spesielt trafikkfarlig og spørsmål om omklassifiseringssaken. Dette ble ikke besvart.

 

Den 3. april i år fikk Statens vegvesen, Vefsn kommune og Leirfjord kommune en henvendelse med begrunnelse for en plan for bruk av eksisterende veg og for en bomløsning på kommunegrensa på eksisterende veg. Kommunene svarer ikke på dette. Vegvesnet svarer ikke på denne henvendelsen før etter 2 måneder etter en del påtrykk. ”Vi har ikke anbefalt å holde vegen åpen for biltrafikk. Grunnen er de ekstra kostnadene ved dette, sikkerhetsaspektet, samt hensynet til finansieringen av prosjektet. Vi vil heller ikke anbefale å sette opp en bom for innkreving av bompenger på eksisterende rv. 78, fordi det vil kreve ekstra kostnader til oppsetting og drift av en slik bom”.

 

I Helgeland Arbeiderblad den 17. juli i år kommer følgende uttalelse: ”Vegvesnet forutsetter at nåværende veg blir helt stengt mellom Orsdalen og Korsneset i fjellsida mot Vefsnfjorden, og at kommunene må få mulighet til å overta de øvrige veistrekningene.” I samme reportasje går det også tydelig fram at Vefsn kommune ikke vil ha denne vegstrekningen åpen.

 

 

 

 

 

Hensikt med møtet

 

Hensikten med møte er å samle alle som blir berørt av en eventuell stenging av dagens rv78, diskutere hva som skal gjøres og danne en aksjonskomité eller forening som skal arbeide videre med saken.

 

 

Hva kan en slik komité arbeide med?

Ny forespørsel om en plan for eksiterende riksveg 78

Invitere ordførerne til et møte om vegen.
Underskriftskampanje.

Holde beslutningstakere orientert om behov for veg.

Presentere saken i media.

Avklare juridiske spørsmål omkring stenging av vegen.

Følge opp behandlingen av saken i offentlige etater og utarbeide høringsuttalelser, klager og rapporter.

 

Organisering

Forslag om at det velges et interimstyre på 3 medlemmer som utarbeider forslag til organisering og vedtekter.