Vedtekter for Tovenveien velforening

 

§1 Navn

 

Foreningens navn skal være Tovenveien velforening.

 

§2 Formål og interesseområde

 

Foreningens formål er å fremme interessene til beboere og hytteeiere langs Tovenveien samt å ivareta interessene til næringsvirksomhet langs Tovenveien og til andre brukere av Tovenveien.

 

Foreningens hovedarbeidsområde er å holde Tovenveien åpen for brukerne av veien.

 

Foreningen er partipolitisk uavhengig.

 

§3 Geografisk område

 

Det geografiske området for Tovenveien velforening er eksisterende riksvei 78 med sideveier.

 

§4 Juridisk person

 

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§5 Medlemskap

 

Alle beboere, hytteeiere og næringsdrivende innenfor det geografiske området i § 3 kan bli medlemmer. Både fysiske og juridiske personer kan bli medlemmer. Bedrifter, foreninger og lag som har et behov for å bruke Tovenveien kan bli medlemmer. Medlemmer må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent for at medlemskapet skal være gyldig.

 

Foreningen tar opp støttemedlemmer.

 

§6 Kontingent

 

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

 

Støttemedlemmer betaler halv kontingent.

 

Ved stiftelse er kontingenten for medlemmer kr 200 og støttemedlemmer kr 100.

 

§7 Årsmøtet

 

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være mottatt styret senest innen 14 dager før årsmøtet skal avholdes.

 

Innkallingen til årsmøtet skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet.

 

Ethvert medlem har adgang til årsmøtet. For å ha talerett og stemmerett på årsmøtet, må en være medlem av Velforeningen og kontingenten for årsmøtet må være betalt senest innen 14 dager før årsmøtet. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.

 

Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn én fullmaktstemme.

 

Årsmøtet behandler:

 

1 Årsmelding

2 Revisorbekreftet regnskap

3 Innkomne forslag

4 Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetter kontingent

5 Valg av:


- Leder (særskilt valg)

- To styremedlemmer (utenom leder)

- Valgkomité på to medlemmer

- Eventuelle komiteer.

 

Det velges ordstyrer til å lede årsmøtet og en referent. Ordstyrer må være medlem i foreningen. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert, sendes samtlige medlemmer.

 

Leder velges for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen.

Samtlige kan gjenvelges.

 

Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.

 

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

 

Revisor og valgkomité rapporterer direkte til årsmøtet.

 

 

 

8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 20 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. §7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

 

§ 9 Medlemsmøter

 

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 14 dager i forveien.

 

§10 Velforeningens ledelse (styret)

 

Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret konstituerer seg selv.

 


Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
  2. Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
  3. Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
  4. Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
  5. Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
  6. Representere foreningen utad

 

Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert. Referat og vedtak fra styremøtene skal være tilgjengelig for medlemmene.

 

Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål, og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Regnskapsåret går fra 1. januar til 31. desember.

 

Styremøtet er beslutningsdyktig når alle styremedlemmene har mottatt saksinformasjon og flertallet av styremedlemmene er til stede. Alle styremedlemmene skal innkalles til alle styremøter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Styremedlemmer kan avgi sin skriftlige stemme uten å være fysisk til stede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

 

§11 Vedtektsendringer

 

Vedtektsendringer krever 2/3 f1ertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

 

 

 

 

§12 Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges at avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle et av de formål foreningen arbeider for å fremme, ved at formuen primært brukes til å ruste opp nærmiljøanleggene innenfor foreningens område.

 

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 11). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.