Avisinnlegg Helgeland Arbeiderblad 28. juni 2008:

 

Framtidig bruk av rv78

 

Toventunellen er nå besluttet bygd av et enstemmig fylkesting. Samtidig ble det vedtatt at eksisterende rv78 må stenges for gjennomgående trafikk. For de som er avhengig av å bruke vegen blir dette et problem. Det gjelder for eksempel gårdene Søttaren og Remneset, kraftselskaper, bolig i Kalvika, 32 hytter mellom Korsnestunellen og Søttartunellen og folk som bruker vegen til utfart, rekreasjon og fiske langs fjorden. Skal syklister med luftveisproblemer tvinges til å sykle gjennom Toventunellen i kullos, svevestøv og nitrogenoksider? Sykkelturister og andre turister setter pris på å kunne bruke denne vegen og stoppe med bobilen på et naturskjønt sted.  Pendlere som bor på Sundøya, Kviting, Dagsvika og Lading og jobber i Mosjøen, eller folk som har dyr gående på beite lenger inne i fjorden skal tvinges til å kjøre lange omveier noe som fører til ekstra bruk av tid, høyere kostnader for samfunnet og mer klimagassutslipp.

 

Eksisterende veg er også nødvendig som en reserveløsning i tilfelle Toventunnelen må stenges på grunn av bilbrann, ras (eks. Hanekleivtunnelen) eller vedlikehold (Korgentunellen).

 

17 prosent av befolkningen har dessuten tunnelskrekk, viser en undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra If Skadeforsikring og Norsk Lastebileierforbund. 35 prosent frykter brann og røyk i tunnel, mens 38 prosent uttrykker frykt for å være innestengt. 1 av 3 er engstelige for dårlige lysforhold, og for å kollidere med møtende trafikk i tunneler med toveistrafikk. (Kilde: Tønsberg Blad: http://tb.no/article/20071008/NYHETER/710080045

 

Vegen har uten tvil verdi som turistveg. Jeg har hørt om utenlandske turister som setter spesielt pris på å kjøre denne vegstrekningen. Ved Google-søk på Internet dukker det også opp bilder fra området som turister har lagt ut på nettet. Da vegen ble bygd prøvde man å unngå tunneler da de som planla vegen mente den skulle være en turistveg.

 

Hvis veien ikke blir brukt vil den etter hvert gro til og bli mer eller mindre ubrukelig. Et godt eksempel på det er den gamle veien forbi Grøftvikatunnelen.

 

Det har vært gjort et forsøk på å få laget en plan for bruk av eksisterende veg og få utredet hva det vil koste å lage en bomløsning på den eksisterende vegen, men dette er ikke anbefalt av Statens vegvesen som har bestemt seg for å stenge vegen med denne begrunnelsen: ”Deler av eksisterende rv. 78 er en komplisert vegstrekning med bla. rasfare. Vi har ikke anbefalt å holde vegen åpen for biltrafikk. Grunnen er de ekstra kostnadene ved dette, sikkerhetsaspektet, samt hensynet til finansieringen av prosjektet. Vi vil heller ikke anbefale å sette opp en bom for innkreving av bompenger på eksisterende rv. 78, fordi det vil kreve ekstra kostnader til oppsetting og drift av en slik bom.”

 

Bompengefinansieringen av Toventunellen er mest sannsynlig forklaringen på at vegen må stenges, og den bør ikke ramme andre enn de som kommer til å bruke Toventunellen.

 

Når det gjelder sikkerhet og rasfare, så er det vel slik at vegen brukes i dag og har fungert i 46 år som hovedveg mellom ytre og indre Helgeland. Det ville være merkelig om den plutselig skulle bli ubrukelig på grunn av sikkerheten i det øyeblikket Toventunellen åpner.

 

Statens vegvesen har foreslått å stenge vegen mellom siste hytte på Orsdalen og første hytte på Korsneset. Jeg har aldri sett noen fra Vegvesnet som har klatret i Korsneshamran for å renske stein og sikre vegen, og det kommer neppe til å bli behov for det etter at Toventunnelen er åpnet. Forbi Grøftvikatunnelen går det en veg (bilde) i et rasfarlig område som har ikke har vært i bruk på ca 22 år. Den er åpen fra den ene enden og kan brukes, men er nærmest ubrukelig, ikke på grunn av ras, men fordi vegen har grodd igjen.

 

Når det gjelder kostnader, så koster det for det første ingen ting å la de som er avhengig av vegen få bruke den som den er.  Dessuten, hvis det ikke skal foregå noe tilsyn eller vedlikehold av vegen vil dette kunne skje: Neste gang Grindvikbekken raser skal stein og grus bare få ligge i vegbanen og sperre vegen for all trafikk. Høsten 2003 var det flom i Søttarelva og brua kunne ha blitt tatt av flommen om ikke Vegvesnet hadde oppdaget det. Neste gang skal elva bare få lov til på ta hele brua.

I mange år var det en sprekk i brukaret til Svenskhammarbrua. Den er heldigvis nå reparert. Hvis det samme skjer igjen, skal sprekken bare være der uten reparasjon til det driver inn så mye sjørokk og salt at armeringen ruster og hele brukaret raser ut. (bilde)

 

I 2008-kroner er nok denne vegen er en milliardinvestering som nå bare skal forfalle.  

 

Sigmund Bårdvik