Stenging av rv78

 

I avisinnlegg og reportasjer i Helgeland arbeiderblad har det kommet fram at det er et behov for å holde eksisterende rv78 åpen etter en eventuell bygging av Toventunnelen. Det er en god del brukere av vegen som blir rammet av en eventuell stenging, og dette er brukere som ikke får noen nytte av den nye tunnelen. Tvert imot får de et dårligere veitilbud og dårligere tilgang på tjenester som for eksempel kollektivtransport.

 

Vegen bør holdes mest mulig åpen av hensyn til beboere, næringsvirksomhet og hytteeiere langs vegen. I tillegg er dette et rekreasjonsområde for turister og folk som bor i Mosjøen og på andre steder.

 

I Reguleringsplan for rv78 Holand – Leirosen fra september 2006 (side 34) har Statens vegvesen foreslått ” Dagens rv. 78 mellom den siste hytta i Orsdalen og den første hytta

ved Korsneset, en strekning på ca. 3,5 km, foreslås stengt som bilveg. Det vurderes om en stripe av vegen kan holdes åpent om sommeren som et tilbud til gående og syklende. Videre foreslås dagens rv. 78 fra Korsneset til kommunegrensen mot Leirfjord kommune omklassifisert til kommunal veg.”

 

Da Statens vegvesen i Mosjøen blir kontaktet høsten 2006 hevder de både overfor meg og pressen at de ikke visste at det bodde fastboende i Søttaren, men det er som sagt mange andre grunner til å bevare Tovenveien.

 

Under behandlingen av reguleringsplanen i formannskapet ble følgende uttalelse vedtatt:  ”Det er fastboende på Søttarn, slik reguleringsplanen legger opp til vil dagens Rv 78 stenges mellom siste hytte i Urdsdalen til første hytte ved Korsneset i Leirfjord. Det betyr at beboer på Søttaren ikke kommer inn til kommunesenteret uten å kjøre om Leirfjord og Toventunnelen. Det planlagte småkraftverket i Åmøydalen rammes tilsvarende. Konklusjon: Søttaren er en del av Vefsn kommune, og de som bor på Søttaren bør beholde vegtilknytning korteste veg retning Mosjøen.”

 

Det kunne se ut som om hele planen om å stenge vegen skyldtes en saksbehandlingsfeil selv om dette virket merkelig. Alt arbeid som var påbegynt for å bevare veien ble i alle fall lagt på is fra min side.

 

Reguleringsplanen ble så behandlet i Nordland Fylkesting i februar 2007. Den 27. februar 2007 meldte Helgeland Arbeiderblad dette: ”Forslaget om at eksisterende riksveg 78 skal stenges ble gjenstand for en del diskusjon i komiteen. Regionvegsjefens synspunkt om at deler av vegen, der det ikke er fastboende, er så trafikkfarlig at den bør stenges av sikkerhetsmessige årsaker, fikk etter hvert tilslutning. Når det gjelder de delene av vegen som det er behov for å beholde, går flertallet i fylkestinget inn for omklassifisering til kommunal veg.”

 

Hvis vegen er så trafikkfarlig i dag at den ikke kan brukes av fastboende etter en omklassifisering, er det merkelig at det kan tillates så mye trafikk på vegen i dag uten at det foretas sikringstiltak. Argumentet om at vegen er for trafikkfarlig at den må stenges er helt åpenbart noe man griper etter av mangel på andre argumenter. Dette kan umulig være noe grunnlag for å stenge vegen.

 

I etterkant av behandlingen i Fylkestinget fikk saksbehandler hos Statens vegvesen region Nord en henvendelse fra meg der jeg ønsket en oppklaring av bl.a. hvor vegen skulle stenges, hvor vegen ble regnet som spesielt trafikkfarlig og spørsmål om omklassifiseringssaken. Dette ble ikke besvart.

 

Den 3. april i år fikk Statens vegvesen, Vefsn kommune og Leirfjord kommune en henvendelse med begrunnelse for en plan for bruk av eksisterende veg og for en bomløsning på kommunegrensa på eksisterende veg. Kommunene svarer ikke på dette. Vegvesnet svarer ikke på denne henvendelsen før etter 2 måneder etter en del påtrykk. ”Vi har ikke anbefalt å holde vegen åpen for biltrafikk. Grunnen er de ekstra kostnadene ved dette, sikkerhetsaspektet, samt hensynet til finansieringen av prosjektet. Vi vil heller ikke anbefale å sette opp en bom for innkreving av bompenger på eksisterende rv. 78, fordi det vil kreve ekstra kostnader til oppsetting og drift av en slik bom”.

 

Jeg kan ikke svare for andre som er avhengig av vegen, men det eneste kravet fra min side er at det ikke settes opp fysiske hindringer som gjør at beboere og andre som er avhengig av å bruke vegen ikke får brukt den. Hvis det settes opp bommer for å hindre bompengelekkasje må brukerne av vegen i det minste kunne slippe igjennom på en eller annen måte.

 

I Helgeland Arbeiderblad den 17. juli i år kommer følgende uttalelse: ”Vegvesnet forutsetter at nåværende veg blir helt stengt mellom Orsdalen og Korsneset i fjellsida mot Vefsnfjorden, og at kommunene må få mulighet til å overta de øvrige veistrekningene.” I samme reportasje går det også tydelig fram at Vefsn kommune ikke vil ha denne vegstrekningen åpen.

 

Bildene viser vegen på 80-tallet da det meste av vegen hadde gul midtstripe, samme sted i 2006 og siste bilde (ved Grøftvikatunnelen) slik vegen kan komme til å bli i 2030.

 

Den 11. august i år kl 1900 vil det bli et åpnet møte om riksveg 78 på Kviting grendehus for de som er interessert i å støtte saken. Det ser ut til at det kreves en del innsats for å bevare veien.

 

Sigmund Bårdvik

(e-post om denne saken kan sendes til: rv78@sottaren.no)